• Email address:

Tài khoản email có đuôi @socialwork.vn

By admin
Oct 13th, 2011
0 Comments
2725 Views

Hiện tại Mạng Công tác xã hội Việt Nam đã thiết lập hệ thống email dựa trên nhà cung cấp Gmail và tiến hành cấp tài khoản cho Quý vị có nhu cầu.

Tài khoản của Quý vị sẽ có đuôi là @socialwork.vn. Khi được cấp tài khoản, Quý vị có thể truy cập trực tiếp trên http://mail.socialwork.vn và đăng nhập bằng tên tài khoản và mật khẩu được cung cấp.

Quý vị có nhu cầu xin gửi email đến địa chỉ:  contact@socialwork.vn và cc đến vnsocialwork@gmail.com theo các nội dung sau:

  • Họ và tên:
  • Nơi học tập, công tác:
  • Tên tài khoản email muốn thiết lập trên @socialwork.vn

Ban Quản trị VNSW sẽ xem xét và thông báo kết quả cho Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng thông báo.

VNSW

email:  contact@socialwork.vn

 

About "" Has 13 Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *